نحوه غربالگری  دیابت حاملگی

۲۸۷۸۴۹۶۵۰۰.jpg

 ۱- دراولین مراجعه چنانچه زن باردار درمعرض خطر باشد باید یک آزمایش(GLUCOSE CHALLENGE TEST)GCT   با ۵۰ گرم گلوکز انجام شود.

عوامل خطر عبارتند از:

   ۳۰ BMI≥ 

سابقه مرده زائی

حداقل ۲ بارسقط خودبخودی

تولد نوزاد باوزن مساوی یابیش از ۴ کیلوگرم

سابقه دیابت درافراد درجه ۱ (پدر،مادر،خواهر،برادر)

سابقه دیابت درحاملگی قبلی

نحوه انجام تست غربالگری با۵۰ گرم گلوکز:

درهرزمانی ازروزبدون توجه به زمان غذا خوردن به بیمار ۵۰ گرم گلوکز خورانده می شود وقند خون وی یکساعت بعد اندازه گیری

 می شود.چنانچه قند خون کمتراز mg/dl   ۱۳۰ باشد تست منفی است.

اگر بیش یامساوی mg /dl  ۱۳۰  باشد فرد مشکوک تلقی شده ، باید با g 100  بصورت استاندارد OGTT گردد.

تفسیر نتایج آن ماندد انجام OGTT  در۲۸-۲۴ هفتگی حاملگی است.

۲- کلیه زنان باردار بدون عامل خطر نیز باید درهفته ۲۸-۲۴  با ۵۰ گرم گلوکز غربالگری شوند. چنانچه قند یک ساعت بعداز مصرف ۵۰ گرم گلوکز

بیش یامساوی mg/dl 130 باشد مشکوک تلقی می شود وباید تست استاندارد OGTT         Glucose Tolerance Test  Oral انجام شود .

 نحوه انجام تست تحمل گلوکز استاندارد   OGTT  :

فرد باید حداقل ۸ ساعت غیرازآب چیز دیگری نخورده باشد. به وی ۱۰۰ گرم گلوکز خورانده شود ونمونه های...